Go to profile
Mediekompaniet
Mediekompaniet's logotype

Mediekompaniet

Media · Sweden

Annonsmärkning

Mediekompaniet tillämpar TU: s rekommendationer gällande annonsmärkning för bilagor som ingår i ibladningsuppdrag. Avser titlar som hanteras via Mediekompaniet (MK).

Syfte
Att på ett tydligt sätt visa läsaren att bilagan är en lös annons där tidningen är bärare av annonsörens budskap.

Definitioner
Med kommersiell annonsbilaga menas att näringsidkare annonserar för sig eller sin rörelse. Med icke-kommersiell annonsering kan nämnas exempelvis politisk meningsinriktning eller meddelande av något slag, t ex från myndigheter.

Annonsmärkning
Eftersom det ytterst är tidningens ansvarige utgivare som godkänner införandet är det angeläget att planerade annonsbilagor godkänns med någon form av dummy i god tid före tryckning och distribution. Läsaren skall vid ett hastigt påseende kunna skilja bilagan från den redaktionella. Notera att redaktionella bilagor ej får innehålla ansvarig utgivare, då morgontidningens ansvarige utgivare ansvarar även för bilagorna.

Märkning
En annonsbilaga ska i överkant markeras på varje sida med en tvärgående och väl synlig bård.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från XX ANNONS

Reklambilagor
Generellt gäller annonsmärkning på första och sista sidan i överkant, över hela sidan med en bård enligt nedan. Bilagor tryckta på tidningspapper samt bilagor med redaktionell text skall märkas på samtliga sidor:
Bården anpassas till trycksakens storlek:

Trycksakens bredd Höjd Text
300-397mm 8mm 14 p
150-299mm 6mm 12 p
000-149mm 5mm 10 p

Ramen sätts med 0,5 pt linje. Texten sätts med Helvetica. Vid utfallande tryck kan bården inkopieras med positiv eller negativ text. För att undvika missförstånd, skicka alltid en dummy för påseende. MK fråntar sig allt ansvar för trycksaker som ej fyller annonsmärkningsreglerna och för de tidningar som ligger utanför gällande MK order.

För ett högre obs-värde är det en fördel om bilagan avviker i färg, typsnitt och papperskvalitet, från huvudprodukten. Vid tveksamheter eller eventuella annonsfinansierade bilagor översänd alltid dummy till MK för påseende.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Förpacknings- och leveransinstruktioner

Som man själv vill ha en bilaga levererad ska man också leverera till andra. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Reglerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter.

Dessa förpacknings- och leveransinstruktioner för ibladningsprodukter gäller för tidningar som är medlemmar i TU/Tidningsutgivarna om annat ej avtalats.

Kontaktperson
Varje tryckeri skall utse en kontaktperson som är bilageansvarig. Namn, e-post, mobilnummer skall framgå på tryckeriets hemsida och skall kommuniceras till beställaren.

Leveranstider
Trycksakerna skall vara respektive tidningstryckeris packsal tillhanda 3-5 arbetsdagar före distributions-/ibladningsdatum. Vid leverans tidigare än 5 arbetsdagar kan hyra för lagerhållning utgå. Vid eventuella förseningar eller avvikelser skall leverantörer och beställare kontaktas. Om produkten av någon anledning ej kan levereras enligt denna instruktion ska kontakt omgående tas med beställare för godkännande av avvikelser. Om sådana avvikelser kan ge upphov till extra kostnader vilka kan uppstå vid ibladningstillfället skall dessa också kommuniceras med beställaren.

Dokumentation av avvikelser och fel
Om det förkommer avvikelser, skador, transporthanteringsfel så skall dessa dokumenteras med bild och en åtföljande text. Denna rapport skall så fort det är möjligt mailas till beställaren av uppdraget. Det skall av bild och text klart framgå vilket fel eller vilken avvikelse som menas.

Provexemplar
I förekommande fall kan tidningarna kräva provexemplar, skicka då 5–10 provexemplar till angiven tidningsadress.

Förpackning
Förutsättning för packning av bilageprodukterna är att de utan förberedelser ska kunna bearbetas vid exempelvis maskinell ibladning. Detta innebär följande:

• Ibladningsprodukterna ska levereras buntvis på EUR-pall. Buntarna får ej vara inslagna i plastfilm eller papper.
• Läggen ska vara ”greppvänliga” ca 10-12 cm. Antal ex per lägg ska vara lika i buntarna. Läggen ska vara jämnstötta.
• Ibladningsprodukter som ej kan buntas på pall, kan levereras i kartong. Kartongerna placeras på pall väl märkta.
• Ibladningsprodukter som ej luftats och torkats, utan är sammanklibbade av färg, lim och dylikt hanteras ej utan behandlas som ej godkänd
bilaga och ska rapporteras till beställaren.

Produktinformation
Information ska bifogas samtliga trycksaker det vill säga information om trycksaken, färger, miljömärkning m.m.

Frakt
De fordon som ska transportera produkterna till mottagarna ska vara utrustade med bakgaffellift och pallyft.

Pallning
• Använd standard EUR-pall med måtten 1200x800 mm
• Lägg en kartongskiva på pallen som skydd för understa buntlagret
• Buntar får ej placeras utanför pallens yta
• Pallens vikt bör ej överstiga 500 kg
• Pallens höjd ska ej överstiga 120 cm
• Pallen slås in i plastfilm. Undvik starkt krympande plast vilken orsakar så kallade ”hundöron” på produkterna
• Pallen förses med ett trälock med samma mått som pallen
• Pallen kryssbandas med plast- eller metallband
• Pallarna får ej staplas på varandra vid leverans.
Varje pall ska förses med en följesedel (se nedan) samt ett exemplar av produkten. Dessa placeras väl synliga på utsidan av pallens kortsida.

Följesedel
Följesedeln ska innehålla följande uppgifter:
• Produktnamn
• Namn och adress på avsändare och mottagare
• Uppgift om godsavsändarens referens
• Beställare
• Tidning/edition i vilken produkten ska ibladas
• Total upplaga
• Utgivningsdag
• Antal pallar
• Antal ex per bunt och lägg
• Antal ex per pall (enda unika uppgiften på varje pall)

Tekniska fakta och tips

Här hittar du praktiska fakta kring bilagor och ibladning i Mediekompaniets titlar.

Mini – Maxformat
• Miniformat på en bilaga är A5. Enskilda ark bör ha en ytvikt överstigande 130 g.
• Levererat maxformat är tabloid. Notera att vissa tidningar p g a tidningsformat kräver falsning och har maxformat Berliner
(kontakta MK för mer information).
• Tabloid 8 sidor kräver falsning på en stor del av tidningarna för bästa resultat (pappersvikt och kvalitet är avgörande).
• Lokala avvikelser kring formatbegränsningar kan förekomma.
• Vid udda format och utformning bör dummys godkännas av aktuella tidningar.

Falsning
Att trycksakerna falsas (viks) är ett krav på vissa tidningar beroende på tidningens format och maskinella utrustning. Det innebär att vissa tidningar kräver att större produkter än A4 måste falsas. Pappersvikten på trycksakerna kan också vara avgörande för om en produkt bör falsas
eller ej. Det är därför av stor vikt att MK får tillgång till dummys för avstämning hos berörda tidningstryckerier. Glöm inte att räkna med eventuell falskostnad vid tryckbeställning.

Märkning
Notera särskilda regler för annonsmärkning av reklambilagor. Generellt gäller märkning på första och sista sidan. För annonsfinansierade eller
redaktionella bilagor gäller märkning på samtliga sidor. Översänd PDF eller provexemplar för godkännande i tveksamma fall.

Övrigt att tänka på
• Trycksaken får inte vara z-falsad, falsveck måste vara längs en av trycksakens långsidor och bilagans rygg måste vara sluten.
• Notera att redaktionella bilagor inte får ange ansvarig utgivare då tidningens ansvarige utgivare ansvarar för allt material som följer med morgontidningen.
• Vid redaktionella och/eller annonsfinansierade bilagor krävs godkännande av respektive tidning.
• Om trycksaken ”bilagan” trycks i olika editioner är det av stor vikt att bokningen får information om detta och att det tydligt framgår av
märkningen på pallarna.

Upplagan
• Kampanjupplaga, innebär att upplagan kan variera och är inte att jämställa med TS- upplaga. Anledningen till det är att vissa tidningar
enbart bladar prenumerationsupplagan andra bladar i hela den tryckta upplagan.
• Selektering kan ske enligt separata önskemål på tidningarna till en viss merkostnad. Noteras bör att alla tidningar i dagsläget inte klarar att selektera sin upplaga.
• Överupplaga tillkommer med ca 3 % på angiven kampanjupplaga (debiteras ej).

Leverans
För leveransinstruktioner se särskild information. Viktigt att trycksakerna är framme i tid, 2–5 arbetsdagar gäller beroende på aktuell tidning.
Mediekompaniet kan med fördel offerera frakter inom Sverige tillsammans med MTD. Från aktuellt tryckeri respektive tidnings packsal där MK
bevakar och följer trycksakerna från dörr till dörr.

• Frakter - För fraktuppdrag via MK gäller särskilda anvisningar för MK pallhantering m.m.
• MK hanterar även tidningar utanför vårt bokningsansvar, dock endast frakter i samband med ibladningskampanj.

Har du fler frågor i samband med din planering av ibladningskampanjen, tveka inte att kontakta oss 08-545 199 00

In English

Definitions
By commercial advertisement supplement we mean when a manufacturer advertises himself or his business. Among non-commercial advertisements we can mention for example political trends of opinion or notifications from governmental departments.

ADVERTISEMENT MARKING
Since the legally responsible publisher of the paper is utterly the one who approves the introduction of the advertisement, it is essential that any planned advertisement supplements are approved by some sort of outline/“dummy” in good time before printing and distribution. The reader must at a quick glance be able to distinguish the supplement from the editorial. Note that the editorial supplements may not hold a separate publisher, because the publisher of the newspaper is also responsible for the supplements.

Marking
A supplement can be fitted with an easily visible border across the top of each page
ANNONSBILAGA Hela denna bilaga är en annons från XX ANNONSBILAGA

The border is tailored to the size of the printed matter.
Width Height Text
300mm-397mm 8mm 14p
150mm-299mm 6mm 12p
000mm-149mm 5mm 10p

The frame is set with 0,5 mm line. The text is set with Helvetica. In case of print fallout, the border can be copied in with positive or negative text. To
avoid misunderstandings, always send a dummy for reviewing.

Mediekompaniet disclaims all responsibility for printed matter which does not follow the rules for advertisement supplement for the city newspapers.

It is also a benefit if the supplement differs in colour, choice of fonts and paper quality from the main paper.

PACKING AND DELIVERY INSTRUCTIONS FOR SUPPLEMENT PRODUCTS

Below instructions and demands applies to all papers that are part of Mediekompaniet’s cooperation agreement, if no other agreements are set.

Contact
Mediekompaniet needs the name and phone number for the responsible contact at the printer

Samples
In some cases the newspaper will want samples, send 5-10 proof copies of the supplement to given address for the paper

Time of delivery
The printed matter shall be made available to the particular provincial newspaper 5 workdays before the date of distribution/insertion. For city papers delivery 3 workdays prior to distribution/insertion is standard. If delivered more than 5 days prior, a rental fee for warehouse/stock may be added. Please report any late deliveries or deviations to Mediekompaniet.

Deviation from instructions
For the product insertion to function well it is imperative that these instructions are followed thoroughly. If the product for some reason is unable to be delivered according to these instructions, contact shall immediately be established with Mediekompaniet to approve of any deviations. Such deviations may be cause for extra costs that occur at the time of insertion and these will be debited to the client.

Packing
Requirements of packing is that the product without preparation is ready for treatment by, for example, insertion by machine.
This involves the following:
• Products for insertion shall be delivered in bundles on EURO-pallets. The bundles shall not be wrapped in plastic film or paper.
• The sections in each bundle should be easy to grasp, approximately 10 cm in height. Each section should contain the same number
of copies and be in alignment.
• Products for insertion that cannot be bundled on pallets may be delivered in cartons. The cartons stacked on pallets and properly marked.
• Products that have not been properly aired out and dried, but that rather stick together by either printing ink, glue or other substance
cannot be handled.
• Product information should be enclosed with all printed matter that is made available to Mediekompaniet. I.e. information about the printed
matter, colouring, environmental grading etc.

Pallets
1. Use standard EURO-pallets measuring 1200 mm – 800 mm
2. Put a piece of cardboard on the pallet protecting the bottommost layer of bundles
3. Bundles may not be placed outside the edges of the pallet
4. The weight of the pallet may not exceed 500 kg
5. The pallet is to be wrapped in plastic film. Avoid heavily shrinking wrapping as it tends to give the product “dog ears”
6. The top of the pallet is to be set with a wooden lid with the same measurements as the pallet
7. The pallet is cross bound with metal or plastic bands
8. The pallets may not be stacked on top of each other upon delivery

Each pallet – is fit with a delivery note (see below) plus one copy of the product well visible on the outside of the pallet.
Delivery note – The delivery note shall contain the following information:
• Product name
• Name and address of sender and recipient
• Name of client
• Newspaper/edition in which the product is to be inserted
• Total quantity in edition
• Date of publication
• Number of pallets
• Number of copies in each bundle
• Number of copies on each pallet (only info that is pallet specific)

Freight
Trucks etc. which are to transport the product must be fitted with back fork-lift and pallet-lift.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpning
Dessa allmänna bestämmelser tillämpas på avtal mellan Mediekompaniet (MK) och MK:s kund (Kunden) om annat inte skriftligen avtalas
mellan parterna eller angivits i orderbekräftelse.

§ 2 Offert
2.1 Av MK lämnad offert gäller, med reservation för annan överenskommelse, gentemot MK under 60 dagar räknat från offertdatum.
2.2 Vid offert som förutsätter särskilda resursinsatser eller anlitande av underleverantör skall kunden aviseras, för det fall MK avser att
begära ersättning för offertarbetet eller eventuella krav från underleverantörens krav vid utebliven beställning. Kunden skall inom 10 dagar
från aviseringsdatumet meddela MK om villkoren inte godtas.
2.3 Offert/beställning skall ske skriftligen via mejl eller annan skriftlig form.

§ 3 Omfattning och utförande
3.1 Omfattningen av MK´s uppdrag bestäms mellan MK och kunden (eller av kunden utsedd förhandlingspart) träffat avtal.
3.2 MK skall utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt inom angivna tidsramar samt vid inköp för kunds räkning eftersträva att de
fördelaktigaste villkor erhålls. Mindre avvikelser från träffat avtal betraktas inte som fel, brist eller försening i avsaknad av uttrycklig
garanti i berört avseende.
3.3 Av kunden tillhandahållet material skall levereras i oskadat skick och i enlighet med framtagna leveransinstruktioner, fritt till aktuella
tidningars packsal, på av MK angiven leveransadress. Pallar och emballage från packsalar returneras endast på kundens begäran och
bekostnad.

§ 4 Pris och betalning
4.1 Av MK i prislistan, offert etc. angivet pris gäller exklusive mervärdesskatt, inklusive reklamskatt på ibladning ej tryck, eller annan allmän
avgift, om ej annat framgår av prislista, offerten eller annan skriftlig överenskommelse.
4.2 Kostnader för emballage, frakt och eventuellt porto erläggs av kund.
4.3 Betalningsvillkor för av MK utställda fakturor mot direktkund gäller förskottsbetalning, betalning skall då vara MK tillhanda 3 bankdagar
före första ibladningstillfället, mot kassarabatt enligt separat överenskommelse mellan MK och kund. Vid fakturering genom angiven
Mediebyrå gäller överenskommelse för betalning mellan MK och mediebyrå. Alternativt betalningsvillkor är bankgaranti. Vid enskilda
uppdrag kan separat överenskommelse ske om 20 dagar netto, dock efter av MK´s ekonomichef godkänd kreditbedömning.
4.4 Om kunden kommer på obestånd eller av andra skäl inte uppfyller ovanstående betalningsvillkor och avtal med MK, har MK rätt att
avbryta samarbetet och stoppa ibladningen och begära fullgod säkerhet eller häva avtalet.

§ 5 Diskretion
MK får inte utan kundens medgivande för annan yppa kundens marknadsföringsplaner, kampanjresultat etc. Kundens trycksaksmaterial
utfört eller planerat genom MK:s försorg äger MK efter kampanjens genomförande dock rätt att förevisa annan, såvida kunden inte särskilt
anger att detta inte får ske.

§ 6 Försäkring
MK är skyldig att inneha företagsförsäkring omfattande egendomsförsäkring för skada på grund av brand, vatten, rån eller inbrott.
6.1 Eventuellt kompletterande försäkring beträffande kundens material tecknas av kunden.

§ 7 Ansvar
7.1 För skada på grund av fel, brist eller försening som inte täcks av försäkringen enligt punkt 6 ovan gäller att MK ansvarar, som förutsätter
vållande, är strikt begränsat till högst ett belopp motsvarande av MK debiterad ersättning för eget arbete för uppdraget eller, vid partiellt
fel, felaktig del därav.
7.2 Kunden ansvarar för vikt, mått, kvalitet, innehåll, värde och antal överensstämmer med order/beställning. MK äger rätt att vid tveksamheter
och på kundens bekostnad kontrollräkna sådant material. MK ansvarar endast inom ramen för gällande försäkring enligt
punkt 6 ovan att mottaget material icke förkommer eller skadas.
7.3 MK ansvarar inte för skada förorsakat av egendom som tillhandahålls av kunden eller försening förorsakad av att sådan egendom inte
tillhandahålls i rätt tid. I händelse av försening av leverans av sådan egendom, är MK berättigad att av kunden erhålla ersättning för
i anledning därav ökade kostnader och/eller utsträckning av leveranstiden samt om försening påverkar av MK planerad samdistribution
åsamkad skada.
7.4 Vid anlitande av tidning som underleverantör för distribution som uppgivits av kunden eller måste anses ha varit förutsatt ansvarar inte
MK gentemot kunden för skada förorsakad av underleverantören i vidare utsträckning än underleverantören ansvarar gentemot MK.
MK äger rätt att gentemot kund åberopa av sådan underleverantör gjorda förbehåll beträffande toleranser.
Mediekompaniet Närhet HB • Postadress 105 31 Stockholm • 08-545 199 00 • Org. Nr. 969725-9340
7.5 Vid tilläggsdistributioner som hanteras via MK och efter överlämnade försändelser till postanstalt, transportmedel eller till av kunden
anvisad utdelningsorganisation för befordran eller utdelning upphör MK:s ansvar gentemot kunden. MK ansvarar under inga förhållanden
för Postverkets/SDR eller annan extern parts utdelningsrutiner.
7.6 MK ansvarar endast för fel, brist eller försening som enligt beprövad yrkeserfarenhet är att bedöma som väsentlig. Under inga förhållanden
är MK ansvarig för skada å tredje man eller andra s.k. indirekta skador.
7.7 När MK bär ansvar för fel, ansvarar MK inför kund med högst ibladningskostnad och endast för den felande tidningen om annat ej är
överenskommet.

§ 8 Annullering
8.1 Annullering av ibladningsorder skall ske senast 1 månad (30 dg) dagar före första ibladningsdag. Om annullering sker senare än 30 dagar,
eller före en arbetsvecka innan första ibladningsdag, äger MK rätt att debitera kunden 25 % av det ordervärdet. Vid annullering av order
mindre än en arbetsvecka före första ibladningsdag på ordern, äger MK rätten att debitera kunden 50 % av det orderbekräftade ordervärdet.
Vid om- eller avbokning av preliminärbokade datum senare än 30 dg/före aktuellt datum utgår avbokningsavgift från 5 000 kr upp till
10 000 kr beroende på ordervärde.
8.2 Tidningen och därigenom MK äger rätt att avvisa trycksak som faller under ansvarig utgivares rätt att avvisa annons och reklammaterial.
Dels pga. att bristfällig annonsmärkning, (TU´s normer och regler används) eller av trycksakens utformning och innehåll.

§ 9 Force majeure
Följande omständigheter utgör befrielsegrund för MK om avtalets fullgörande därigenom hindras, väsentligt försvåras eller fördyras;
Arbetskonflikter och varje annan omständighet som MK inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller motsvarande militärkallelse,
rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knapphet på transportmedel eller varu- eller energitillgång, haveri av maskin med unik
funktion vilket inte kunnat förutses eller förebyggas med fackmässig vård, leveransförsening från underleverantör som beror på omständigheter
som här nämnts samt utebliven leverans från underleverantör pga. dennes obestånd eller konkurs.
Inträffad sådan omständighet befriar från ersättningsskyldighet för utebliven eller försenad prestation och ger rätt till erforderlig förlängning av leveranstiden.

§ 10 Reklamation
10.1 Om kunden önskar anmärka mot av MK översänd orderbekräftelse eller utställd faktura, skall detta ske inom 10 dagar efter mottagandet.
10.2 Om kunden önskar anmärka mot fel eller brist i prestation, skall detta ske skriftligen inom 7 dagar efter mottagandet eller utförandet.
10.3 Om kunden önskar anmärka mot försening, skall detta ske inom 10 dagar efter det att kunden fick kännedom om förseningen.
10.4 Utebliven reklamation betraktas som godkännande.

§ 11 Tvist
Tvist med anledning av rättsförhållande mellan kund och MK skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.
Click the button on products to create an inquiry